Văn hóa Telsto


* Dịch vụ Dịch vụ khách hàng là giá trị cốt lõi của công ty chúng tôi, phản hồi của bạn sẽ là điểm chuẩn để hỗ trợ bạn tốt hơn.

* Responbility Là một công ty, chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho khách hàng của chúng tôi, cho nhân viên của chúng tôi, cho các cổ đông, cho xã hội và cũng cho chính chúng ta.

* Đổi mới Hãy sáng tạo các sản phẩm và công nghệ của chúng tôi, chế độ kinh doanh, cập nhật dịch vụ, v.v.

những gì chúng tôi tin